Προσχολική Εκπαίδευση

Προσχολική ΕκπαίδευσηΗ προσχολική εκπαίδευση (Early Years Foundation Stage – EYFS)  περιλαμβάνει ένα σύνολο από προϋποθέσεις που αφορούν στην φροντίδα, την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών. Χωρίζεται σε 6 ηλικιακά στάδια-φάσεις. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά και προκειμένου να αντικατοπτριστεί αυτό, τα ηλικιακά στάδια της προσχολικής εκπαίδευσης αλληλεπικαλύπτονται ώστε να δημιουργηθούν 6 Ευρύτερες αναπτυξιακές φάσεις.

Αυτό εκφράζει την άποψη ότι η αναπτυξιακή εξέλιξη του κάθε παιδιού είναι μοναδική και ότι τα διαφορετικά παιδιά αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Ένα παιδί δεν μπορεί να μετακινηθεί ξαφνικά από τη μια αναπτυξιακή φάση στην επόμενη και όλα τα παιδιά δεν σημειώνουν την ίδια πρόοδο σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς την ίδια ηλικία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αναπτυξιακά “βήματα” τα οποία το κάθε παιδί θα πρέπει να ακολουθήσει, μέσα στα πλαίσια της δικής του αναπτυξιακής πορείας.