Πρότυπα Ανάπτυξης

Αυτή η ενότητα εξετάζει τα πρότυπα της ανάπτυξης, τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά για τη κατανόηση των αναπτυξιακών διαφορών, μεταξύ των παιδιών αυτού του ηλικιακού φάσματος. Ενώ η πλειονότητα των παιδιών ακολουθεί ένα κοινό αναπτυξιακό πρότυπο, συμβαίνει μερικές φορές να παρατηρούνται ορισμένες παραλλαγές – σημαντικές ή ασήμαντες. Αναλύονται όλες οι λεπτομέρειες, που αφορούν τα συνήθη πρότυπα της ανάπτυξης που αφορούν τους τομείς των κινητικών δεξιοτήτων, της όρασης, της ακοής, της γλώσσας, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς και δίνονται οι κατάλληλες υποδείξεις για το πότε και το που θα πρέπει να παραπεμφθεί ένα παιδί που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόβλημα.

Πρότυπα Ανάπτυξης
Το κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης

Θεωρείται πολύ σημαντικό να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες των γονέων, αφού αυτοί είναι συνήθως οι πρώτοι που διαπιστώνουν ότι το παιδί τους παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια περιληπτική επεξήγηση των διαδικασιών ελέγχου της όρασης και της ακοής του παιδιού από τους γονείς του, παρόλο ότι αναγνωρίζεται ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στο καταλλήλα εκπαιδευμένο για αυτό το σκοπό ιατρικό προσωπικό.