Εισαγωγή

Τα παιδιά  αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και οι παιδίατροι επιδιώκουν να πράξουν  ό,τι μπορούν , προκειμένου να τα βοηθήσουν  να έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους. Επιπλέον τα παιδιά έχουν δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται από το κείμενο των  Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στα Δικαιώματα και στην προστασία των  παιδιών. Το κείμενο αυτό προνοεί  ότι  θα πρέπει να παρέχονται σε όλα τα παιδιά  εκείνα τα εφόδια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα  να αναπτύξουν τις προσωπικότητες, τα ταλέντα  και τις ικανότητες τους  ,ανεξάρτητα από την εθνικότητά , τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά  , το φύλο , τη θρησκεία , τη μητρική τους γλώσσα , την οικογενειακή τους κατάσταση,, τις μαθησιακές τους δυσκολίες  και τις αναπηρίες τους . Ο παρόν οδηγός  στοχεύει να βοηθήσει τους ενήλικες να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν την εξέλιξη της αναπτυξιακής πορείας του κάθε παιδιού. Περισσότερες οδηγίες  δίνονται στην ιστοσελίδα www.foundationyears.org.uk. Το νομοθετικό πλαίσιο του EYFS (Στάδιο προσχολικής εκπαίδευσης) είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  του Ηνωμένου Βασιλείου  www.education.gov.uk/publications.

Τα  παιδιά αμέσως μετά τη γέννησή τους είναι έτοιμα, ικανά και πρόθυμα  να μάθουν. Προσπαθούν με ενεργό τρόπο να επικοινωνήσουν και να συναναστραφούν με τα άλλα άτομα και με τον κόσμο που τα περιβάλει. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν αποτελεί μια αυτόματη διαδικασία. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις  ευκαιρίες που έχει το κάθε μοναδικό παιδί να συνεργάζεται με θετικές σχέσεις και να αλληλεπιδρά με τα ενισχυτικά περιβάλλοντά του.

Ο συμβουλευτικός οδηγός στηρίζεται στα τέσσερα θέματα του EYFS. Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το πώς αυτά τα θέματα , και οι αρχές που τα συνοδεύουν δουλεύουν από κοινού για τα παιδιά στο EYFS.

Η Χρήση του Συμβουλευτικού οδηγού για τη Στήριξη της Μάθησης και της Ανάπτυξης του κάθε Παιδιού

Τα αναπτυξιακά θέματα μπορούν να βοηθήσουν τους ιατρούς να υποστηρίξουν  τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών , ικανοποιώντας τις τρέχουσες ανάγκες τους μέσω παρεχόμενων συμβουλών και ευκαιριών.

Η συνεχής  αξιολόγηση της διάπλασης χαρακτήρων βρίσκεται στον πυρήνα της αποτελεσματικής εφαρμογής της Προσχολικής Εκπαίδευσης των παιδιών.

Οι ιατροί μπορούν να:

  • Παρατηρούν τα παιδιά καθώς ενεργούν και αλληλεπιδρούν στο παιχνίδι τους, στις συνήθεις καθημερινές όσο και προγραμματισμένες δραστηριότητες τους , και να πληροφορούνται από τους γονείς και τους κηδεμόνες το τι κάνει το παιδί στο σπίτι τους (παρατήρηση).
  • Λαμβάνουν υπόψη τους τα υποδείγματα της ανάπτυξης τα οποία  βρίσκονται στην ενότητα με την επικεφαλίδα “Το μοναδικό Παιδί”:  παρατηρώντας το τι μπορεί να κάνουν τα  παιδιά ώστε να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο αναπτυξιακής εξέλιξης βρίσκεται το παιδί. (αξιολόγηση – εκτίμηση).
  • Σκεφτούν τρόπους να υποστηρίξουν το παιδί ώστε να ισχυροποιήσει και να εμβαθύνει τη τρέχουσα μάθηση και ανάπτυξη του. Οι τρόποι αυτοί αναφέρονται στις ενότητες με τους  τίτλους “Θετικές Σχέσεις”  και “Ενισχυτικά Περιβάλλοντα” (Σχεδιασμός). Αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν ορισμένα παραδείγματα  του τι μπορούν να κάνουν οι ιατροί για να υποστηρίξουν τη μάθηση. Οι ιατροί μπορούν να εφαρμόσουν και πολλές άλλες προσεγγίσεις, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των παιδιών που εξυπηρετούν.
  • Χρησιμοποιήσουν εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο τις δηλώσεις —των γονέων και των κηδεμόνων — που αφορούν την ανάπτυξη , προκειμένου να αναγνωρίσουν πιθανούς τομείς, μέσω των οποίων να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών, και να διευρύνουν  τη τρέχουσα μάθηση και ανάπτυξη τους (σχεδιασμός).

Αυτοί οι τρόποι της  διδασκαλίας και της συμβουλευτικής καθοδήγησης  είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι και αποτελεσματικοί για τη στήριξη της μάθησης , μέσω των προγραμμάτων της  διδασκαλίας και της συμβουλευτικής καθοδήγησης που εφαρμόζονται στο προσχολικό περιβάλλον.

Η Αθροιστική αξιολόγηση

Το  EYFS απαιτεί από  τους παιδιάτρους  να επανεξετάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα  τη πρόοδο των παιδιών και να μοιραστούν με τους γονείς μια περίληψη η οποία θα αναφέρεται σε δύο σημεία:

  • στους πρωτεύοντες — βασικούς –τομείς μεταξύ των ηλικιών 24 και 36 μηνών
  • και στο τέλος του προγράμματος EYFS, στο περίγραμμα –προφίλ – του EYFS

Τα Αναπτυξιακά Θέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον της Προσχολικής Εκπαίδευσης , χρησιμοποιώντας ως οδηγό  το EYFS ώστε να διαπιστωθεί  αν ένα παιδί παρουσιάζει τη κανονική ανάπτυξη για την ηλικία του , αν διατρέχει ένα κίνδυνο αναπτυξιακής καθυστέρησης  ή εάν παρουσιάζει μια προχωρημένη για την ηλικία του ανάπτυξη. Η αθροιστική αξιολόγηση ευνοεί  την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους γονείς , τους συναδέλφους και άλλες κλινικές δομές.

Τα χαρακτηριστικά της Αποτελεσματικής Μάθησης και οι κύριοι καθώς και οι Συγκεκριμένοι Τομείς της Μάθησης και της Ανάπτυξης συνδέονται μεταξύ τους

  • Οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά συναναστρέφονται με τον άλλο κόσμο και το περιβάλλον τους- παιχνίδι και την εξερεύνηση, ενεργός μάθηση ,κριτική δημιουργικότητα και σκέψη- θεμελιώνουν τη μάθηση και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και βοηθούν το παιδί να παραμείνει ένας αποτελεσματικός και ενθουσιώδης μαθητευόμενος.
  • Οι κύριοι τομείς της μάθησης αρχίζουν να αναπτύσσονται γρήγορα σε ανταπόκριση με τις σχέσεις και τις εμπειρίες, συνεργάζονται μεταξύ τους και διατρέχουν και στηρίζουν τη μάθηση σε όλους τους άλλους τομείς. Οι παραπάνω βασικοί τομείς της μάθησης συνεχίζουν να είναι θεμελιώδεις σε όλη τη διάρκεια του EYFS.
  • Οι συγκεκριμένοι τομείς της μάθησης περιλαμβάνουν τις ουσιαστικές δεξιότητες και γνώσεις. Αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται πέραν των  κύριων τομέων και προσφέρουν ευρύτερα πλαίσια για μάθηση

Τα χαρακτηριστικά της Αποτελεσματικής Μάθησης:

   Παιχνίδι και εξερεύνηση- συναναστροφή

Εξακρίβωση και εξερεύνηση

Παιχνίδι  με ό,τι γνωρίζουν

Προθυμία για ανάληψη πρωτοβουλίας

   Ενεργός  μάθηση – κίνητρο

Συμμετέχοντας με προσήλωση

Συνεχίζουν τη προσπάθεια

Απολαμβάνουν την επιτυχία αυτών που κάνουν

   Κριτική δημιουργικότητα και σκέψη

Έχουν τις δικές τους ιδέες

Δημιουργούν  συνδέσεις και συνειρμούς

Επιλέγουν τρόπους  να κάνουν πράγματα

 

Τομέας της Μάθησης και της Ανάπτυξης

Χαρακτηριστικό Στοιχείο

Κύριοι Τομείς

Προσωπική, Κοινωνική και

Συναισθηματική Ανάπτυξη

Η σύναψη σχέσεων
Η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία
Η  διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς
Σωματική  Ανάπτυξη Η κίνηση και οι χειρισμοί
Η υγεία και η αυτό-φροντίδα
Επικοινωνία και Γλώσσα Η ακρόαση με ενδιαφέρον και η προσοχή
Η κατανόηση
Η ομιλία

Συγκεκριμένοι – ιδιαίτεροι τομείς

Η  Παιδεία Ανάγνωση
Γραφή
Τα Μαθηματικά Οι αριθμοί
Το σχήμα, ο χώρος και το μέτρο
Η Αντίληψη – Κατανόηση – του Κόσμου Οι άνθρωποι και οι κοινότητες
Ο Κόσμος
Η  τεχνολογία
Οι Εκφραστικές Τέχνες και το Σχέδιο Η εξερεύνηση και η χρήση των μέσων και των υλικών
Το να διαθέτεις φαντασία