Χαρακτηριστικά της Αποτελεσματικής Μάθησης

Προκειμένου η μάθηση των παιδιών να είναι αποτελεσματική πρέπει σε κάθε δραστηριότητα του παιδιού (παιχνίδι και εξερεύνησηενεργός μάθησηκριτική σκέψη και δημιουργικότητα) να εφαρμόζονται οι 3 βασικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή Το Μοναδικό παιδίοι Θετικές σχέσεις και τα Ενισχυντικά Περιβάλλοντα. Στις επόμενες ενότητες θα αναπτυχθούν, ανάλογα με την κάθε δραστηριότητα, η πρακτική εφαρμογή από τους γονείς κάθε μιας από τις βασικές αρχές, προκειμένου η μάθηση να είναι αποτελεσματικότερη.

Οι  γονείς καλούνται να:

  • Παρακολουθήσουν τον τρόπο που το Μοναδικό τους παιδί τους μαθαίνει
  • Να ενισχύσουν τις θετικές σχέσεις απέναντι στα παιδιά τους και τέλος
  • Να προσφέρουν τα κατάλληλα Ενισχυντικά Περιβάλλοντα ώστε τελικά τα παιδιά να πλησιάσουν το μέγιστο του δυναμικού τους.

Οι επόμενες ενότητες αφορούν όπως προαναφέρθηκε:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα παιδιά αναπτύσσονται με τους δικούς τους ρυθμούς και τους δικούς τους τρόπους. Τα αναπτυξιακά τους ορόσημα και η σειρά τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως υποχρεωτικά για τα όλα τα παιδιά. Συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατάλογοι αναφοράς. Τα διαχωριστικά όρια των ανάλογα με την ηλικία, αναπτυξιακών σταδίων αλληλοεπικαλύπτονται, επειδή αυτά δεν αποτελούν σταθερά ηλικιακά όρια, αλλά υποδηλώνουν ένα τυπικό αναπτυξιακό εύρος.