Τομείς της Μάθησης και της Ανάπτυξης

Οι τομείς της Μάθησης και της Ανάπτυξης χωρίζονται σε Κύριους Τομείς και σε Ειδικούς Τομείς

Στους Κύριους Τομείς περιλαμβάνονται:

Στους Ειδικούς Τομείς περιλαμβάνονται: